Årsplan for Ekorn 2016 / 2017

 

NESBRU BARNEHAGE

 

ÅRSPLAN

2016/2017

 

 

 

 

 

                                   "Hver dag som et eventyr…..

 

Informasjon om Nesbru Barnehage.

Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med høyt service nivå og kvalitet i alle ledd.

Barnehagens navn: Nesbru Barnehage

Adresse: Langkroken 13, 1394 Nesbru

Telefon: 66 84 79 24

Hjemmeside: http://nesbru.barnehage.no/

 

Mailadresse bhg: nesbru@barnehage.no

Nesbru barnehage er åpen mandag til fredag fra kl 07.30 - 17.00.

Tilbudet kan disponeres etter eget ønske, men av hensyn til turer og planlegging vil vi gjerne ha beskjed når barna har fri eller kommer senere enn kl 10:00. Etter klokken 10:00 starter vi all aktivitet uavhengig om dere har kommet eller ikke. Vi er som oftes ikke lengre unna, enn at dere kan levere der vi er.

Om ettermiddagen skal alle barn være hentet og ute av barnehagen til kl 17.00, slik at barnehagen kan stenges.

Barnehageåret begynner 1. august og varer ut første uken i juli året etter.

Ferie: De tre siste ukene i Juli.

 

Barnehagen kan ta opp til 5 planleggingsdager per barnehageår.

 

 

Nesbru barnehage er en barnehage med plass til 28 barn fra 0 - 6 år.

Dagsplan:

Kl: 7.30 Barnehagen åpnes.

Kl: 8.00 Felles frokost.

Kl: 8.30-10.00 Mens vi venter på de andre leker vi ute eller inne

Kl: 10.00 Forskjellige aktiviteter

Kl: 11 Lunsj Småbarnsavdeling kl :11:30/12.00 Storbarns avdeling

Kl: 11.30 Soving og hvilestund

KL: 15.00 Lett måltid med frukt/grønnsaker og knekkebrød

Kl: 15.30 Forskjellig aktivitet og lek ute

Kl: 1700 Barnehagen stenger.

Månedsplan og månedsbrev: Sendes på mail i slutten av hver måned og henges opp på avdelingene.

Samarbeidsutvalget i Nesbru Barnehage:

Representant fra styret: Ida Marie Høgeton Aston

Daglig leder: Heidi Michalsen            
Foreldrerepresentant: Eva halvorsen
Personalets representant: Helene Solheim
Vararepresentant: Wenche Løvhaugen               

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

Utvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Ta opp/uttale seg om ulike forhold knyttet til driften av barnehagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visjon.

 

«Hver dag som et eventyr...»

 

Visjonen er vårt mål om hvordan vi ønsker å ha det i barnehagen. Nesbru Barnehage skal preges av raushet og humor for både barn og voksne.  Barna skal ha tid og rom for god lek i et miljø som preges av natur. I leken og naturen foregår mye læring og utvikling.

Barnas meninger og tanker skal bli tatt på alvor, vi ønsker at de opplever små eventyr i form av gode opplevelser og stimulering av sansene i formell og uformell læring.

Visjonen forteller også klart og tydelig hva foreldrene kan forvente av oss i Nesbru Barnehage. Om barna er ute eller inne, om de er på tur eller inne i barnehagen, skal de være omgitt av estetiske omgivelser som gir grobunn for undring og sansing. Personalet skal sammen med barna ha en utpreget ja holdning og vise entusiasme og være aktive voksne som bryr seg om dem og tar vare på dem.

Vi ønsker rett og slett å skape eventyrlige gode barndomsminner.

 

 

2. Formål.

 

I Nesbru barnehage vil vi gi alle barna gode muligheter for positiv utvikling gjennom lek, pedagogiske aktiviteter, fysiske opplevelser og kontakt med naturen i et trygt friluftsmiljø.

 

3. Satsningsområde.

 

Natur, miljø og teknikk.

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Nærmiljøet gir muligheter for ulike erfaringer i forhold til å lære om samspill i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 

 

Slik gjør vi det…

•Turdag på Ekorn er fast hver tirsdag. Vi går samlet til det bestemte stedet den uken. Vi har faste turer til Holmenskjæret, en gård hvor de har sauer, Holmenbanen for å spille fotball, Holmensenteret for å kikke på dyrene i dyrebutikken og Rema 1000 for å lære om resirkulering. Det er viktig at de aller minste har faste rammer og rutiner og blir kjent med nærområdet for å skape trygghet. Barn responderer godt til gode rutiner og gjentakelse er vesentlig for deres trivsel. Av og til vil vi også dele gruppen hvor de eldste på Ekorn blir med barna på Skog for å gjøre overgangen til stor avdeling enklere for de små. Vi er opptatt av å følge barnas interesser og være lekne og nysgjerrige slik de er. Vi snur enhver stein, vi ser bak enhver busk og vi følger spent med når busser og lastebiler kjører forbi.

 

•IKT :Barna får erfaring med IKT gjennom bruk av Iphone og I-pad i barnehagen. Vi viser barna at disse hjelpemidlene kan brukes til mer å spille. Vi kan hente ut informasjon når det er noe vi lurer på, vise bilder som vi har tatt med det digitale kameraet eller lage vår egen film som vi legger ut på vår Facebook side! Mulighetene er mange.

  • Kunst, kultur og kreativitet:
  • Kunst og kreativitet kan være så mangt. Barn kan være kreative i deres lek, samlingsstunder, forming og stort sett alle arenaer. Det er viktig å ta barnas innspill på alvor å bygge opp under dette. Barns utforskertrang må følges av kreative og nysgjerrige voksne. Det å skape noe sammen gir en følelse av mestring og samhørighet. Det å føle seg delaktig i en gruppe er viktig for selvfølelsen og et barns selvverd. Resultatet er ikke like viktig som prosessen.
  • Kultur gis via musikk og drama. Vi dramatiserer de tre bukkene bruse ved hjelp av snakkepakken,- et lite dukketeater. Her får barna en smak av norsk folkeeventyr og norsk kultur. Vi har samlingsstunder hvor vi bruker instrumenter fra andre land, sanger fra både Norge og flere land.

 

 

4. Forpliktende verdier.

 

Våre forpliktete verdier gjør oss tydelige og driver oss fremover mot vårt formål. De hjelper oss til å ta de riktige beslutninger. Her er vår oppskrift for å grunnlegge et positivt miljø i Nesbru Barnehage og skape gode forhold mellom barn og voksne:

 

4.1. Ta barna på alvor.

 

Omsorg for barna.  Dette er en forventning for å jobbe i Nesbru barnehage. Det er også det viktigste vi gjør.

 

Høre på dem. Barna liker å fortelle og vise voksne mange ting. De stiller også mange spørsmål. De krever oppmerksomhet. Vi vil gi dem den tiden og vise dem respekt.

 

Gi dem ansvar. Vi har mange måter å gi barn ansvar og lærer dem til å ta ansvar for seg selv og andre. Vi kan, for eksempel, gi dem oppgaver som passer til deres alder i forhold til samlings stunder, matlaging, mestringsoppgaver osv. Vi har også regler og rutiner som barna må lære å følge.

 

Gi dem hjelp. Vi må hjelpe det enkelte barnet når han/hun trenger det.

 

1

 

 

 

4.2. Skap et positivt miljø ved hjelp av LØFT (Løsningsfokusert tilnærming)

 

Sett grenser. Barnet må bevare konsentrasjonen om lekeverden de ser for sitt indre blikk, og slippe kontrollen over det som skjer i omgivelsene for å kunne leke. Dette forutsetter trygghet. Vi må derfor ha kontroll slik at barna kan slappe av. Vi må være klare på forventninger og krav til barna, og sørg for at de og foreldre er kjent med reglene.

 

Vær bestemt. Voksne representerer reglene. Vi er bevisst på vår rolle som leder for barna. 

 

Vær stødig. Vi må være konsekvent og holde grensene hver dag. Dette gjelder også vår atferd. Vi er modeller for ønsket atferd.

 

Vær rettferdig. Vi har felles regler som gjelder hele gruppen, og har samme forhold til alle barn. 

 

Vær fleksibel og raus. Det er nesten alltid enklere å si nei. Men hvordan kan vi si ja? Benytte Løft.

 

Sett fokus på høflighet. Vi viser høflighet mellom alle i barnehagen. Vi lærer barna opp til vanlig folkeskikk.

 

4.3. Gi råd og oppmuntring.

 

Positiv tilbakemelding. Vi satser på ros, belønning og oppmuntring av barna ved å benytte Løft teknikker. Alle liker og setter pris på positive tilbakemeldinger. Resultatet er et bedre miljø og godt forhold mellom oss og barna. Vi vil rose ønsket atferd så ofte som mulig. Vi gleder oss over barnas prestasjoner. Vi foretrekker belønninger ovenfor negative konsekvenser. Vi vil løfte barna opp med oppmuntring. Vi vil være til stede både fysisk og psykisk i barnas liv. Alt dette fremmer barnas prestasjoner, motivasjon og samarbeid.

 

Rollefigur. At vi er positive rollefigurer er en selvfølge.

 

Konflikt løsning. Vi hjelper barn med å løse konflikter. Men vi er ikke dommere.

 

 

5. Pedagogisk og metodisk grunnsyn.

 

Pedagogikk handler om de bevisste og ubevisste valgene vi foretar, hvilket syn vi har på barn og hvordan vi tror barn lærer og best utvikler sine egenskaper. Hvis vi ser slik på pedagogikk, har alle voksne i Nesbru barnehage en pedagogisk funksjon. Vi alle jobber, - og er en del av, en pedagogisk virksomhet. Hvordan vi utøver den pedagogiske virksomheten avgjøres av alle de valgene vi foretar gjennom dagen, uka, måneden og barnehageåret. Vi må derfor legger planer ut fra vår pedagogiske kunnskap og innsikt. Vi må også vurdere våre resultater.

 

 

2

Våre planer regulerer styring av barnas hverdag og legger et grunnsyn om forhold mellom barna og voksne, samt samspill mellom barna og voksne.  Vi står derfor overfor svært mange pedagogiske oppgaver. De tre overordnede pedagogiske oppgaver i Nesbru barnehage er:

w  å utvikle barnas sosiale kompetanse

w  å utvikle barnas språklige kompetanse

w  å gi barna grunnleggende opplevelser og kunnskap på aktuelle fagområder

 

 

5.1.  Utvikling av barnas sosiale kompetanse.

 

Hvorfor:

 

Et hovedfag av alle barnehager er barnas sosiallæringskompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Nesbru barnehage vil derfor utvikle barnas evne til å vise respekt for seg selv og andre, ta ansvar, vise hensyn og omsorg, være høflig, skape samhold og bli gode venner. Sosial kompetanse er også vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Vi har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. 

 

Hvordan:

 

Positivt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Fordi dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen bør vår hverdag preges av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og omsorg må være kjennetegn ved barns tilværelse i Nesbru Barnehage. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape dette varme og inkluderende miljøet. Vi har forpliktende verdier som hjelper.  (Ref. 4)

 

Daglig innhold. Mestring av sosiale ferdigheter og forståelse for sosiale forhold og prosesser krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. I Nesbru barnehage planlegger vi felles aktiviteter og opplevelser i tråd med barns oppvekst- og utviklingsbehov. Vi benytter felles måltider for å forsterke barnas læringskompetanse og barnas positive forhold med voksne. Barna får også mulighet til å gjennomføre gitte ansvarsoppgaver avhengig av alder.

 

Medvirkning. Barnas valgfrihet og deltagelse i barnehagen har konsekvenser i forhold til sosialisering, læring og personlighetsutvikling. Her får barna daglig anledning til å bestemme selv blant valgfrie leker og aktiviteter. Vi tror at individuell utfoldelse og samspill med andre, der barna lærer seg konkrete ferdigheter, kreativitet og sosiale spilleregler, er viktige ledd i sosiale kompetanse. Ta tur til punkt A eller ta tur til punkt B, leke med denne eller leke med dette, delta i livlig lydmiljø eller få være med på høytlesning et roligere sted, får barna daglig anledning til å velge selv. Men alle må følge fellesregelen at alt dette gir frihet under ansvar, slik vi ønsker det hos oss. Barn har også rett til å gi uttrykk for sitt syn på vår daglige virksomhet. De kan si sin mening i alt som vedrører det. Vi skjønner at barn ofte må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Vi skjønner også at både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Å ta barns medvirkning på alvor krever derfor både god kommunikasjon mellom barna og personalet og tid og rom for å lytte og samtale. Barns rett til ytringsfrihet og deres medvirkning er derfor en integrert del av samlingsstunder.

 

3

 

 

Kvalitetskriterier for barnehagene i Asker kommune:

 

w  Barna skal møte et kompetent personale som evner å skape gode relasjoner og godt samspill mellom barn og voksne.

w  Barn erfarer frihet under ansvar med mulighet for aktiv medvirkning og medinnflytelse.

w  Barn skal få stimulert evnen til samspill, kommunikasjon, språkforståelse og språklig bevissthet.

 

 

 

4

5.2.  Utvikling av barnas språklige kompetanse.

 

Hvorfor: 

 

Tilegnelsen av språket er et av de viktigste områdene for barns utvikling i førskolealderen. Det er ofte avgjørende for barns selvfølelse at de kan gjøre seg verbalt forstått og gjennom det etablere kontakt, utvikle vennskap og samhandle med andre. Det er også viktig for både selvbilde og sosial utvikling at barnet kan uttykke seg og tørre å stå frem for andre. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av barnets morsmål. Et godt utviklet morsmål er en forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriving og lesing.  

 

Hvordan: 

 

Sett ord på uttrykk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker. At vi oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på det, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Vi hjelper barna til å uttrykke hva de ønsker og hvilke behov de har ved hjelp av språk, både talespråk og kroppsspråk.

 

Forbilder. Personalet er viktige som språklige forbilder. Barna må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som bruker samtaler, høytlesning og varierte aktiviteter i sin rolle som språklige forbilder. Vi må derfor ta barna på alvor, og bestrebe oss på å forstå hva de mener når de prøver å formidle noe. På den måten kan vi stimulere til at de stadig vil prøve seg på nye ting. Vi må også være bevisste vår egen språkbruk. 

 

Daglig innhold. Vi ønsker å vekke interesse for å lære talespråket, for på den måten kan vi utvide kommunikasjonen med andre barn og voksne.  For å oppnå dette bruker vi språket aktivt i dagliglivet, og i forhold til barnas erfaringer. Vi snakker om det vi ser og gjør. Vi gir også rom og tid for den enkelte til å nå frem ved hjelp av språket. Vi tar oss tid til å prate med hver enkelt, og sørger for at de øvrige er stille og lytter til det som blir sagt. Våre samlingsstunder og måltider gir barna anledning til å snakke med andre, og gir viktig trening i det å tørre å stå frem for andre. Vår bruk av sanger, fortellinger, eventyr, billedbøker, rim og dikt er også stimulerende for språk og ordforråd. I tillegg gir vi barn ansvar og oppgaver for å lære dem begreper. Kort sagt, ønsker vi at vår barnehage skal være et sted der barna kan få tid til å bruke språket sitt og bli stimulert, og at vi tar oss tid til å se hvert barn. 

 

Opplegg.  Organiserte opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for utvikling av språket.  Dette gjør vi hver dag: 

w  La barna få snakke og fortelle

w  Lese høyt for barna

w  Synge, klappe rytme, rime

w  Si et dikt eller en regle

 

Dette gjør vi minst en gang i uka:

w  Bruke et bilde til samtale

w  Lese/snakke om et eventyr

 

5

 

Mål: 

 

w  Barna er trygge og glade nok til å bruke språket aktivt, og de tør prate når alle hører på.

w  Vi sørger for at alle barn får varierte erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.

w  Barna har et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til språklig kompetanse.

w  Vi har et rikt og variert språkstimulerende miljø i barnehagen.

 

Tilsvarende kvalitetskriterier for barnehagene i Asker kommune:

 

w  Barna skal møte et kompetent personale som evner å skape gode relasjoner og godt samspill mellom barn og voksne.

w  Barna skal oppleve lyst til å lære – der nysgjerrighet og undring ut fra egne evner og erfaringer står i fokus.

w  Barn skal få stimulert evnen til samspill, kommunikasjon, språkforståelse og språklig bevissthet.

 

5.3.  Barnas grunnleggende opplevelser og kunnskap på aktuelle fagområder.

 

Hvorfor:

 

Barnehager er forpliktet til å gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale områder for å støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. For å lette planlegging av dette pedagogiske tilbudet, er barnehagens innhold delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter i skolen:

w  Kommunikasjon, språk og tekst

w  Kropp, bevegelse og helse

w  Kunst, kultur og kreativitet

w  Natur, miljø og teknikk

w  Etikk, religion og filosofi

w  Nærmiljø og samfunn

w  Antall, rom og form

 

 

Hvordan:

 

Daglig innhold.  Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert i forbindelse med våre hverdagsaktiviteter. I løpet av dagen skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. 

 

 

6

 

Opplegg. Selv om flere fagområder ofte er representert i vårt daglige innhold, er det risiko at barnas læring og opplevelser innenfor noen områder blir svekket eller mistet på grunn av vårt satsningsområde. Kunst og filosofi, for eksempel, er sjelden representert fordi våre hverdagsaktiviteter skjer for det meste ute, og vi legger vekt på natur- og friluftsopplevelser. Derfor tilrettelegger vi et temaopplegg.  Hver måned blir det et tema som inneholder et særtrekk eller emne som hører under en av de sju fagområdene som står ovenfor. På denne måten kan vi sørge for at barna får gode opplevelser og læring innenfor alle fagområdene. Utfordringen blir alltid å velge temaer og tilsvarende aktiviteter som holder til vårt satsningsområde eller som holder riktig balanse mellom friluftsliv og opplevelser inne. Arbeidet med fagområdene tilpasser barnas alder, interesser og avdelings sammensetning. Kalenderen som følger inneholder dette årets månedlige temaer.

 

Mål:

 

For hvert tema er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas læring og presisering av personalets ansvar. Kalenderen som følger inneholder målene som retter seg mot barnas opplevelser og personalets roller.

 

Tilsvarende kvalitetskriterier for barnehagene i Asker kommune:

 

w  Barna skal møte et kompetent personale som evner å skape gode relasjoner og godt samspill mellom barn og voksne.

w  Barna skal oppleve å få lokalhistorisk tilknytning.

w  Barna skal oppleve lyst til å lære – der nysgjerrighet og undring ut fra egne evner og erfaringer står i fokus.

w  Barn skal få stimulert evnen til samspill, kommunikasjon, språkforståelse og språklig bevissthet.

 

  1.   Vurdering av vårt arbeid.

 

Kvalitet er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnas trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Vi gjør dette på en planlagt, systematisk og åpen måte i forståelse med foreldrene.

 

6.1. Porteføljemetodikk.

 

Portefølje er en systematisk måte å vurdere læring på. Metodikken gir oss også et virkemiddel for å nå våre mål og fremmer god kommunikasjon mellom hjem og barnehagen. Portefølje er egentlig en mappe som tildeles hvert enkelt barn. Gjennom et innblikk i barnas mapper kan vi få et samlet bilde av hvordan vi fungerer og hvordan barna utvikles. En mappe består av 5 seksjoner: observasjoner, vurdering av barnets sosial utvikling (ALLE MED), vurdering av barnets språkutvikling (TRAS), beslutninger og målsetninger fra foreldresamtaler og eksempler som viser barnets utvikling.

7

Observasjoner:

 

Viten om barns læring er viktig som grunnlag for utvikling og vurdering. Synlig dokumentasjon kan gi foreldrene og personalet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Vi noterer observasjoner av barns lek, læring og arbeid for å avspeile barnets læringsprosess og resultater. 

 

Vurdering av barnets sosial utvikling:

 

For å vurdere barns sosial mestring bruker vi en systematisk metodikk som heter "Alle Med."  "Alle Med" består av et observasjonsskjema som kartlegger barns sosial atferd og gir oss et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, pedagogisk leder og fagfolk forstår. Observasjonsspørsmålene i skjemaet tar utgangspunkt i praksis i barnehagen. Gjennom å krysse av i felter for alder innenfor hver kategori kan vi kartlegge barnets lek, sosio- og emosjonell utvikling, sensomotorisk utvikling, hverdagsaktiviteter og trivsel. Skjemaet gjør det også enkelt å fange opp barna som sliter med sosial mestring. Det er viktig at vi klarer å ta tak i barn som trenger ekstra oppfølging før vanskene blir store. Tidlig hjelp er god hjelp. "Alle Med" gir oss et felles språk, trygghet i vårt arbeid, kompetanseheving og bevisstheten omkring det pedagogiske tilbudet barna får i Nesbru Barnehage.

 

Vurdering av barnets språk utvikling:

 

For å vurdere barns språk mestring bruker vi en observasjonsmetode som kalles for TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling). De aktiviteter og ferdigheter som observeres i TRAS er under kontinuerlig utvikling hos barna. TRAS gir muligheter for å registrere det enkelte barns utvikling på flere måter. Det er tre utviklingsstadier innenfor de enkelte spørsmålene i TRAS. Ved å observere et barn, kan vi registrere om barnet har utviklet en ferdighet, om barnet er i ferd med å utvikle en ferdighet eller om det enda ikke har begynt sin utvikling på det aktuelle området.  TRAS gir også muligheter for å vurdere barnets utvikling i forhold til hva som er forventet på de ulike alderstrinn. Ved jevnlig bruk får vi et inntrykk av barnets utvikling over tid. Ved å se på de åtte områdene som inngår i TRAS, vil vi også få et inntrykk av om barnets utvikling er jevn eller om barnet har spesielt sterke eller svake områder.

 

Beslutninger og målsetninger fra foreldresamtaler:

 

Vi ønsker et nært samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrene kan være en stor ressurs med opplæring, spesielle interesser, tilbakemeldinger, støtte og hjelp. Vi har grunnleggende respekt for foreldrenes kompetanse som foreldre, og den rett og ansvar de har for å oppdra sine barn på den måten som er viktig i forhold til deres tradisjoner, normer og vurderinger. Tillit og tilbakemeldinger ligger til grunn for et godt foreldresamarbeid. Foreldre er eksperter på sine barn. De kjenner barnet fra hjemmet og vi kjenner barnet fra barnehagen. Slik kan vi sammen få et mer helt syn på barnet.

 

For å fremme samarbeidet og utveksle gjensidig informasjon om barnet, inviterer vi hver familie til en samtale to ganger per år. Samtalen er en toveis kommunikasjon mellom foreldre og pedagogisk leder. Vi benytter porteføljen for å sikre at samtalen er planlagt, omfattende, grundig og systematisk. Vi går igjennom mappen for å konkretisere og tydeliggjøre barnets utvikling og ferdigheter i sammenheng med foreldrenes opplevelser hjemme. Foreldrene kan derfor være med å bedømme og vurdere barnets situasjon.

 

8

Samtalene fører til beslutninger og eventuelle målsetninger i forbindelse med barnets utfoldelse. Beslutninger oppsummerer samtalen og kan inkludere foreldrenes forventninger og utviklingsønsker. Dersom det skal settes opp spesifikke mål for enkelt barn, må dette ha en begrunnelse, og må settes i samarbeid med foreldrene. Vi ønsker tett samarbeid med foreldrene for å oppnå målene. Derfor noterer vi alle beslutninger og målsetninger i mappen slik at vi kan følge opp foreldresamtalen med koordinert og bevisst handling.  Skulle noen ønske samtale utenom de to gangene i året er de hjertelig velkommen til det.

 

Eksempler som viser barnets utvikling:

 

I den siste seksjonen av mappen inkluderer vi eksempler av barnets arbeid, bilder og andre minner av barnets hverdagen i barnehagen.  Innhold skal avspeile barnets utvikling, evner og vekst.

 

7. Taushetsplikt og samarbeid utenfor barnehagen.

 

Mappen (portefølje) som tilhører hvert enkelt barn er underlagt taushetsplikt.

Med foreldrenes godkjennelse og i samarbeid med skolen kan informasjon utgis i forbindelse med barnas overgang fra barnehagen til 1.klasse og SFO.  Dersom vi skal gi skolene informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i dette på egent skjema.

 

Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre.

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Vår småbarnsavdeling: Ekorn

Ekorn er en småbarnsavdeling med 9 barn fra 0-3 år. Her jobber;

 

Karina Pettersen – Avdelingsleder/Pedagogisk leder

Jon Olberg – Barneveileder

Helene Solheim – Barneveileder 80%

Deisy Hals – Barneveileder 20%

(Eventuelt Kjersti Lind – Praksisplass)

 

Vi er en liten gruppe i en nymalt avdeling i Nesbru barnehage med et helt nytt motorisk lekeapparat. Vi har stort fokus på at de små er kroppssubjekter hvor læring skjer på gulvet ved hjelp av observasjon. Vi ser alltid an barnegruppen og kjøper inn apparater, leker og andre nødvendigheter utfra gruppens personlighet. Dette er viktig for at barna skal føle seg trygge i sine omgivelser og for at deres fantasi skal få best mulig utløp. Det å bruke rommet som en tredje pedagog er viktig for oss i Nesbru Barnehage. Det vil si at rommet fungerer som en pedagog, - at det inspirerer barn til lek og oppfordrer dem til å bruke sine ferdigheter og pirrer lærelysten.

 

En annen teknikk vi bruker er LØFT som betyr å være løsningsfokuserte og løfte frem det positive i hvert enkelt barn.

 

Dette året vil Ekorn ha fokus på uteliv og drama. Vi har ansatte som brenner for, spesielt 3 av de 7 fagområdene i rammeplanen; nærmiljø og samfunn, natur, miljø og teknikk og ikke minst kunst, kultur og kreativitet. Vårt tema dette året vil være; Eventyr. Spesielt eventyret; De tre Bukkene Bruse. Her vil vi trekke inn alle de 7 fagområdene i rammeplanen ved hjelp av forming, turer, drama, musikk osv. Vi vil bruke barnehagens lavvo en dag i uken hvor vi deler opp barnegruppen slik at de eldste på avdelingen får andre utfordringer og opplevelser. Dette vil også hjelpe de yngste i barnehagen til å utfolde seg i de arenaer de har behov for. Gruppedagen hvor vi deler oss, vil de eldste være ute hele dagen og spise i Lavvoen og gjøre ulike aktiviteter der. De minste vil holde seg inne eller ute i barnehagen med forbeholdt vær og vind.

 

Vi har en felles lavvodag med Skog. Dette går utpå å ha samlingsstund sammen hvor vi enten synger, leser eller spiller instrumenter og etter dette nyter vi et varmt måltid sammen som vi tilbereder ute.  

 

Snakkepakken er et lite dukketeater hvor vi har figurene fra eventyret Bukkene Bruse. Dette blir fremført for barna enten på gulvet, rundt bordet eller ute på gresset. Det er viktig med konkreter for at barna skal huske eventyret best mulig og kunne visualisere dette senere og gjenfortelle. Av tidligere erfaring opplever vi at barna syns dette er utrolig spennende.

 

Musikksamlinger har vi hver onsdag og vi har fokus på dans, bevegelse og instrumenter. Dette byttes på hver uke for å variere og holde på spenningen.

Vi har faste dager til enhver aktivitet, da rutiner skaper trygghet og stabilitet for et lite barn.

 

Bursdagsfeiringer på Ekorn;

Ved bursdagsfeiringer er det barnet som tar med seg noe godt. Vi oppfordrer til sunne alternativer og barnet skal være i fokus.

 

Tilvenning og overgang fra liten til stor avdeling;

Alle nye foreldre får et lite hefte med informasjon om barnehagen, rutiner og tilvenningsfasen. Vi oppfordrer alle til å sette av god tid før enhver tilvenning da alle barn håndterer adskillelsen fra foreldrene forskjellig.

I korte trekk anbefaler vi 3 dager hvor foreldrene er tilgjengelig, gjerne i barnehagen med barnet. Foreldrenes samarbeid er viktig i denne fasen. Vi bruker også primærkontakt da et lite barn (1 år) ikke har kapasitet til å knytte seg til flere enn 1 person av gangen. Dette gir stabilitet og trygghet for både barnet og foreldrene.

 

Vi er en liten barnehage, dermed er vi mye sammen med stor avdeling. Det å dele gruppen vil hjelpe de eldste på Ekorn til å bli kjent med rutinene til Skog og føle seg trygge med de barna som er der. De eldste på Ekorn er ofte sammen med Skog på samlinger, spiser lunsj og turer.

 

Velkommen til oss J

 

Viktige datoer;

Plandager hvor barnehagen holder stengt;

02.05.2017

03.05.2017

03.10.2016

04.11.2016

Dugnader for foreldre;

Høst – 26.09.2016

Vår – 26.04.2017

Foreldremøte;

21.09.2016

Sommeravslutning;

14.06.2017

 

 

 

 

 


 

september

 

Egne notater:

 

I formingsaktivitetene,

lavvodagene hvor vi deler oss og musikksamlingene skal vi fokusere på dyr. Spesielt fra eventyret Bukkene Bruse.

HUSK

Sekk med mat/drikke/sitteunderlag

hver tirsdag

 

Fagområde:

 

Kunst, kultur og kreativitet,

 

Månedens temaer:

 

Dyr

 

Barnas mål:

 

Lære om dyr

 

 

 

2016

 

 

 

U

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

 

 

 

 

1

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

2

Forming;

Vi fargelegger bukkene I bukkene bruse

3

 

4

 

 

 

5

Felles Lavvodag med fellessamling ute. Varm mat

 

6

Natursti I barnehagen

 

7

Musikksamling med instrumenter

 

8

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

9

Forming;

Vi maler den minste bukken

10

 

11

 

 

 

12

Felles Lavvodag med fellessamling ute. Varm mat

 

13

Tur til Holmenbanen

 

14

Musikksamling med dans og bevegelse

 

15

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

16

Forming;

Vi maler den mellomste bukken

17

 

18

 

 

19

Felles Lavvodag med fellessamling ute. Varm mat

 

20

Tur til Grønnlia

 

21

        Musikksamling med instrumenter

Foreldremøte 18-20

 

22

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

23

Forming;

Vi maler den største bukken

24

 

25

       

 

 

26

Felles Lavvodag med fellessamling ute. Varm mat

27

Tur til Sauene for å se om det er bukker der!

28

Musikksamling med dans og bevegelse

29

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

30

Forming;

Vi maler sætra

 

 

 

 

 

oktober

 

Egne notater:

Turer er hovemålet

Måneden. Se så mye som mulig. Bli kjent.

HUSK

Sekk med mat/drikke/sitteunderlag

hver tirsdag

 

 

Fagområde:

 

Nærmiljø og samfunn

 

Månedens temaer:

 

Turer

 

Barnas mål:

Bli kjent med nærområdene

 

 

 

 

2016

 

 

 

U

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

Plandag

Barnehagen stengt

 

4

Tur til Homenbanen

5

Musikksamling med instrumenter

 

6

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

7

Snakkepakken med de tre bukkene bruse

 

8

9

 

10

Felles Lavvodag med fellessamling ute. Varm mat

11

Vi går en runde fra sauene og mot Holmenskjæret

12

Musikksamling med dans og bevegelse

13

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

         

14

Snakkepakken med de tre bukkene bruse

15

 

16

 

 

17

Felles Lavvodag med fellessamling ute. Varm mat

18

Tur til Holmensenteret

 

19

Musikksamling med instrumenter

 

20

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

21

Snakkepakken med de tre bukkene bruse

22

 

23

 

         

 

24

Felles Lavvodag med fellessamling ute. Varm mat

 

25

Tur til Holmenskjæret

     

26

Musikksamling med dans og bevegelse

27

Lavvodag for de eldste og de minste har avdeling/uteareal alene J

28

Snakkepakken med de tre bukkene bruse

29

 

30

 

                

 

31

Lavvodag, varm mat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

Egne notater:

Siste tiden før sommerferien

Har vi åpen uke hvor barna

Medvirker til aktivitetene

 

 

Fagområde:

 

 

Månedens temaer:

 

Barns medvirkning

Barnas mål:

Utnytte sin fantasi

 

 

 

 

Vi takker alle for det herlige året som har gått

og håper dere alle har hatt noen kjempefine opplevelser sammen med oss.

Vi i Nesbru Barnehage vil ønske dere alle

en riktig god sommer og vil spesielt ønske

5/ 6 åringene masse lykke til på skolen.

 

 

God sommer!!

Mvh Personalet