Vedtekter for Nesbru Kvinne- og familielag, org. nr. 971460458

Vedtatt på årsmøte den 05.03.2013, sist endret den 05.03.2013

§ 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Sammenslutningen er et lag med foretaksnavnet Nesbru Kvinne- og familielag.

Foretaket har forretningskontor i Asker kommune.

§ 2 Virksomhet og formål

Laget skal drive Nesbru barnehage og aktivisere sine medlemmer ved regelmessige møter, foredrag, studieringer, kurs eller andre aktiviteter medlemmene foreslår.

Laget skal innenfor rammen av forbundets vedtekter ta opp til behandling alle spørsmål av interesse og betydning for medlemmene.

Laget skal i rett tid behandle alle saker tilsendt fra Norges Kvinne- og familieforbund, krets eller gruppe, og kan på egen hånd ta opp saker på det lokale plan til gjennomføring eller videresending den organisasjonsmessige vei.

Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

§ 3 Medlemskap og medlemskontigent

Medlemskap i laget er åpent for alle. Medlemskap tegnes ved å fylle inn skjema som ligger på www.kvinnerogfamilie.no og registrere at man ønsker å bli medlem av et lokallag, Nesbru Kvinne- og familielag.

Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd, men de skal betale en årlig medlemskontigent som er lik i hele landet. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet til Norges Kvinne- og familieforbund.

Ved innmelding bør hvert nytt medlem få utlevert vedtekter. Medlemskapet er bindende for kalenderåret. Medlemsbladet til Norges Kvinne- og familieforbund følger medlemskapet. Ved familie­medlemskap mottar de kun ett medlemsblad.

Laget kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten styret har fastsatt til dette formålet.

§ 4 Utmelding

Et medlemskap er bindene for kalenderåret og det sendes ut faktura fra Norges Kvinne- og familieforbund. Har medlemmet barn i Nesbru barnehage plikter det å være medlem så lenge barnet går i barnehagen.

§ 5 Styret

Laget ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for Nesbru barnehage. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Laget skal ha et styre som består av lagleder/styreleder, nestleder, sekretær og/eller kasserer, lagstudieleder og minst ett styre­medlem, samt 3 varamedlemmer. I gitte situasjoner kan styret bestå av minimum tre medlemmer og en vara som ivaretar nevnte funksjoner.

Funksjonstiden for lagleder/styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret skal velges av årsmøtet. Alle styremedlemmene bør ikke være på valg samti­dig.

Styret er ansvarlig for drift og administrasjon av Nesbru Kvinne- og familielag. Det plikter å fremme alle vedtak som Nesbru Kvinne- og familielag gjør. Alle styrets medlemmer skal få utlevert Norges Kvinne- og familieforbunds vedtek­ter. Informasjon fra krets og forbundet sentralt skal videreformidles til medlemmene.

Nesbru Kvinne- og familielag skal holde gruppeledd/krets underrettet om virksomheten.

All representasjon utføres av lagleder/valgt repre­sentant, også representasjon i gruppestyret i kretser med grupper. Styret skal sørge for at laget blir representert ved organisasjonsmøter og kurs.

Nesbru Kvinne- og familielags midler forvaltes med prokura til lagleder og kasserer. Nesbru Kvinne- og familielag som sådan er kun ansvarlig for lagets egne økonomiske disposisjoner. Den enkelte tillitsvalgte er ikke personlig ansvarlig for lagets økonomiske disposi­sjoner, med mindre den enkelte har gjort seg skyldig i en straffbar handling.

§ 6 Styremøter

Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem, skal varamedlem innkalles. Daglig leder og SU-leder i Nesbru barnehage skal delta på møter ved behov.

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte.

Styremedlemmene og daglig leder i Nesbru barnehage kan kreve møtebehandling. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Daglig leder i Nesbru barnehage har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer og de personer styret gir tilgang.

§ 7 Styrets oppgaver

 • Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
 • Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
 • Styret skal sørge for at foreningens formål blir realisert.
 • Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
 • Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.
 • Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.
 • Styret skal føre tilsyn med daglig leder i Nesbru barnehage og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder i Nesbru barnehage.
 • Styret har arbeidsgiveransvaret i Nesbru barnehage. Styret ansetter daglig leder i Nesbru barnehage. Styreleder ansetter øvrig personal sammen med daglig leder.
 • Styret skal fastsette størrelsen på matpenger, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad i Nesbru barnehage.
 • Styret skal utarbeide en styreinstruks.

§ 8 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst to tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 9 Daglig leder i Nesbru barnehage (styrer)

 • Daglige leder i Nesbru barnehage ansettes av styret.
 • Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av Nesbru barnehage og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
 • Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.
 • Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.
 • Daglig leder skal sørge for at Nesbru barnehages regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at budsjettet som fastsettes av styret overholdes.
 • Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 • Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i Nesbru barnehage, tilstand for barnehagen og resultatutviklingen.
 • Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

§ 10 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Årsmøtet skal holdes innen 15. februar.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel når styret eller minst halvparten av medlem­mene forlanger det. Møtet kan bare behandle de saker det er innkalt for.

§ 11 Innkalling til årsmøte

Styret innkal­ler til årsmøte med minst 4 ukers varsel. I forkant av møtet skal alle lagets medlemmer få tilsendt årsbe­retning, regnskap og innkomne forslag.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i henhold til tidsfrist gitt i innkalling til årsmøte.

§ 12 Saker som skal behandles på årsmøtet

1. Konstituering av møtet: valg av møteleder og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Behandling av styrets årsmelding og reviderte regn­skap.
3. Aktuelle forbundssaker, bevilgninger m.v.
4. Forslag fra medlemmene innlevert til styret minst 3 uker før møtet, eller forslag fra styret i spesielle spørsmål.
5. Forslag til arbeidsprogram for kommende år.
6. Forslag til budsjett for kommende år.
7. Valg:
     a. Leder og nestleder. De må ikke stå på valg samtidig. Blir nestlederen valgt til leder, må ny nestleder velges for 1 år.
     b. Sekretær og /eller kasserer, minst 1 styremedlem og studieleder. Valgperioden er 2 år.
     c. 3 varamedlemmer til styret. Valgperioden er 1 år.
     d. Revisor: 2 lagsmedlemmer eller lagsmedlem og 1 person med 2 års regnskap/revisjonspraksis eller 1 praktiserende revisor.
     e. Annen representant med vararepresentant til års­møter i krets og evt. gruppe.
     f. Valgkomité.
     g. Andre komiteer og representanter.

§ 13 Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skiftlig og datert fullmakt.

Stemmerett har alle som har betalt kontingent og som har vært medlem i minst 2 måneder.

Alle saker, unntatt forslag til vedtektsendringer, sammenslåing og oppløsning av lag, blir avgjort med absolutt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Saker som er kommet inn for sent og ikke er behandlet av styret, kan ikke behandles av årsmøtet. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

Valg på styre skal foregå skriftlig.

§ 14 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag til endring i eller tillegg til Norges Kvinne- og familieforbunds vedtekter må behandles av Nesbru Kvinne- og familielag og vedtas med 2/3 flertall. Forslag må være sendt kretsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund minst 6 måneder før forbundets landsmøte.

§ 15 Oppløsning og sammenslåing av lag

Forslag om at lag slås sammen må behandles av et ordinært årsmøte og endelig vedtak på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Lagenes formue, eiendoms­rettigheter, arkiv og annet slås sammen.

Forslag om oppløsning av et lag må behandles av et ordinært årsmøte. Vedtaket må for å være gyldig, vedtas enstemmig av årsmøtet og under forutsetning av at alle medlemmene i laget i forkant har fått tilsendt innkal­ling med dagsorden og styrets begrunnelse. Blir forslaget enstemmig vedtatt skal det sendes gruppe/kretsstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, vedtas enstemmig av de fremmøtte på et ekstraordinært årsmøte siste halvdel av samme år.

Dersom et lag oppløses, skal dets formue, eien­domsrettigheter, arkiv og annet overføres til nærmeste organisasjonsledd. Lagets midler sikres slik at minst 50 % av midlene ikke kan røres, gis bort eller overføres til tiltak i nærmiljøet eller andre. Dette er gjeldende fra første årsmøtevedtak om nedleggelse. Disse verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar gruppe/kretssty­ret hvordan midlene skal anvendes.

Lagets navn må stå ubenyttet i 5 år, dersom ikke nytt lag dannes på samme sted. Etter 5 år kan et nær­liggende lag søke gruppe/kretsstyret om å få overta det nedlagte lagets navn.

Garantiansvar stiftet av laget overtas ved oppløs­ning av laget av den gruppe/krets som får overført disposisjonsrett til lagets formue.