Verdt å vite om Nesbru barnehage

Nesbru Barnehage er en liten og koselig barnehage med 27 barn i alderen 0-5 år. Det er ni 0-2 åringer og atten 3-5 åringer. Barnehagen eies av Nesbru Kvinne- og familielag og er en foreldrestyrt barnehage.

Kontaktinformasjon

Nesbru Barnehage
Langkroken 13
1394 Nesbru

Telefon: 66 84 79 24
Mobil: 96 01 87 53
E-post: nesbru@barnehage.no
Hjemmeside: www.nesbru.barnehage.no

Facebook: www.facebook.com/nesbru.barnehage

Barnehagens åpningstid

Åpningstiden er kl. 07.30 – 17.00.

Oppholdstiden er mandag t.o.m. fredag inntil 9 ½ timer pr. dag. Barnehageåret begynner 1. august, og opphører 31. juli påfølgende år.

Barnehagen har åpent hele året, med unntak av følgende dager:

 • Høytidsdager: 1. mai og 17. mai
 • Helligdager: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 2. pinsedag, Kristi Himmelfartsdag og 1. og 2. juledag.
 • Mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag.
 • De tre hele siste ukene i juli.
 • Romjulen (holder åpent tom 23. desember)
 • 4 planleggingsdager pr. barnehageår (to på høsten og to på våren). Følg med på månedsplanen eller nettsidene for konkrete datoer.

Barnehagetilbudet skal opphøre senest 31. juli det året barnet fyller 6 år.

Foreldreinnbetaling

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i Nesbru Kvinne- og familielag etter samråd med SU. Ved kontingentendring skal det gis en måneds varsel. Foreldrebetaling betales forskuddsvis hver måned og følger makspris + kostpenger kr 300,- pr. måned. Det er 30% søskenmoderasjon av makspris i følge Asker kommune.

Ved betalingsmislighold vurderer og avgjør styret hvorvidt barnet skal miste plassen i barnehagen.

Ved for sent henting av barn kommer det en faktura på 400kr.

Personalet

Barnehagen har to pedagogiske ledere og fire dyktige assistenter med bred erfaring. Det er totalt 7 årsverk fordelt på 7 ansatte som jobber i barnehagen.

Barnehages egenart

Barnehagen er mye ute, da vi har et kjempeflott uteområde. Et av Askers  flotteste uteområde med en fin liten skog med lavvo og gapahuk hvor barna kan leke. Vi har en faste turdager i uken, samt faste utedag hele mandagen. Vi er også ute uavhengig av turer eller utedager. Vi tilbyr et hyggelig miljø i trivelige lokaler hvor latter og glede høres i hverdagen. Glade barn og voksne.

Praktiske opplysninger

Tillatelser

Barnehagen ønsker at foreldrene fyller ut telefonnr. og annen kontaktinformasjon, og skriver under på et tillatelsesskjema i forhold til transport, utflukter, video, fotografering, osv. Dette er et skjemaer som deles ut etter oppstart.

Sykdom

Kommunelegen har utarbeidet føringer for når barn kan være i barnehagen hvis de er syke (barnesykdommer, osv.). Ved nedsatt allmenntilstand, som f.eks. sterk forkjølelse, oppkast, diaré, ørebetennelse og øyeinfeksjon skal barnet holdes borte fra barnehagen til ev. behandling er satt i gang, eller barnet er friskt nok til å kunne være i barnehagen. Si fra når barnet er sykt og ikke kommer i barnehagen.

Henting og beskjeder

Personalet ønsker å få besskjeder når:

 • barnet ikke kommer til barnehagen 
 • skal være borte over en lengre periode
 • andre enn foreldrene skal hente barnet
Vi ønsker å få beskjed helst før kl. 10:00. 

Mat i barnehagen 

Vi har tre måltider i barnehagen:

Frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Til frokost spiser de barna som ønsker det medbrakt matpakke. Lunsj frukt og ettermiddagsmat finansieres gjennom kostpengene (som også dekker drikke).

Vi serverer varmat to dager i uken. På de andre dagene har vi grov brød og sunt pålegg til lunsj.

Ettermiddagsmaten varierer med knekkebrød, müsli og drikkeyoghurt eller noe annet godt som vi lager på sparket.

Kostpenger bestemmes av styret i Nesbru Kvinne- og familielag og er i dag kr 300 pr. mnd.

Frokost  spisesfelles på Skog kl 8-8:30, lunsj er kl. 11.00 for Ekorn og 11:30-12 for Skog og ettermiddagsmaten er kl.14- 14.30. 

Barnehagen har en kjernetid fra 9.30-14.

Parkering

Vi har en parkeringsplass i tilknytning til barnehagen med et begrenset antall plasser til personalets og foreldres biler.

Vi holder dere informert gjennom:

 • muntlig utveksling av informasjon i forbindelse med henting og levering
 • info på oppslagstavle i garderoben
 • månedplaner
 • epost
 • årsplanen
 • virksomhetsplanen
 • foreldremøter
 • foreldresamtaler

 

Foreldresamtaler

Alle foreldrene får tilbud om foreldresamtaler to ganger i året på høsten og på våren. Samtaler gjennomføres av pedaggiske ledere og målet med det er å informere foreldrene om barns utvikling samt å drøfte aktuelle spørsmål og problemstillinger som er knyttet til barns behov. 

Tradisjoner og merkedager

 • St. Lucia
 • Besøk til Holmen kirke og julebord for barna
 • Nissefest
 • Skiskole
 • Karneval
 • Påskefrokost
 • Overnattingstur for 5-åringene
 • Sommerfest

Datoer for og informasjon om disse merkedagene blir fortløpende lagt ut her og på månedsplanene.

Dugnader

Vi har to dugnader i året, vanligvis i april/mai og en i september/oktober. Gjennom barnehagens foreldreavtale forplikter foreldre/foresatte seg til deltagelse i dugnadsarbeid i barnehagen. De som ikke har anledning til å møte på dugnaden, utfører slikt arbeid en annen dag etter avtale med dugnadsleder og SU. Ved uteblivelse uten godkjenning må man betale SU kr. 300,- pr uteblitt time. SU plikter å føre oversikt over dette.

Foreldremøter

Det avholdes to foreldremøter pr. barnehageår, et om høsten og et om våren. Agendaen for foreldremøtene er utarbeidet av personalet i barnehagen.

Styringsverket

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene. På foreldremøte på høsten blir SU-leder valgt som også er leder av foreldrerådet. Det er heretter SU-leder som innkaller til og leder foreldrerådsmøter ved behov. Alle i foreldrerådet skal få referat fra møtene. Styrer og personalet forøvrig er ikke medlemmer av foreldrerådet med mindre de selv har barn i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet, personalet og eieren velger hver en representant til samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet er foreldrenes organ og skal:

 • sikre samarbeid mellom barnehagen og hjemmet
 • ivareta foreldrenes interesser, og gi foreldre medvirkning i barnehagens virksomhet
 • være et rådgivende organ i saker som angår barnehagens drift
 • av og til benyttes som høringsinstans